Statut

U skladu sa odredbama člana 11 i 12 Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj skuštini udruženja – ,, Društvo Srpsko – Arapskog Prijatelјstva„ Beograd, održanoj dana 29.07.2015. godine u Beogradu, usvojeno je sledeće:

STATUT UDRUŽENJA

,, Društvo Srpsko – Arapskog Prijatelјstva„ Beograd

Oblast ostvarivanja cilјeva

Član 1.

Udruženje ,, Društvo Srpsko – Arapskog Prijatelјstva„ Beograd (u dalјem tekstu: udruženje) osnovano je kao dobrovolјno, neprofitno, nevladino, nestranačko udruženje, osnovano na ne određeno vreme u cilјu ostvarivanja turističke, kulturne i ekonomske saradnje između srpskog i arapskog naroda.

U udruženju se dobrovolјno udružuju pravna i fizička lica radi ostvarivanja cilјeva i zadataka utvrđenjih ovim statutom.

Cilјevi udruženja su unapređivanje i promocija turizma, ugostitelјstva, manifestacija i festivala, promocija domaćih turističkih potencijala, kako u zemlјi tako i u arapskim zemlјama.  Podsticanje i negovanje održivog korišćenja turističkih, kulturnih i ekonomskih potencijala, ostvarivanjem saradnje sa drugim istim ili sličnim udruženjima, institucijama, fondovima i pojedincima, po pitanjima od neposrednog interesa za podsticanja, razvoja i unapređenje turističkog, kulturnog i ekonomskog ambijenta između dva naroda.

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih cilјeva udruženje će naročito:

- Sistematski raditi na medjusobnom upoznavanju srpskog i arapskog naroda, što će učiniti putem učenja jezika, razvijanja svestrane saradnje u oblasti nauke, kulture, umetnosti, sporta, privrede, da organizuje naučne, umetničke i druge skupove.
- Organizovati samo, ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove i druge oblike manifestacija u cilјu realizacije osnovnih cilјeva udruženja.
- Preduzimati aktivnosti u pravcu pobolјšanja međusobnog informisanja i podsticanja privredne saradnje između dveju zemalјa.
- U svom radu, udruženje će se boriti protiv svih vidova rasne, nacionalne i verske iklјučivosti i mržnje.

Naziv i sedište

Član 3.

Naziv udruženja je:

,, Društvo Srpsko – Arapskog Prijatelјstva„ Beograd

Skraćeni naziv je:

,, Društvo Srpsko – Arapskog Prijatelјstva”

Udruženje ima sedište u Beogradu, opština Vračar, ul. Kneginje Zorke br. 2

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Članstvo

Član 4.

Član udruženja može biti svako lice (pravno ili fizičko) koje prihvati cilјeve udruženja i statut i podnese prijavu za učlanjenje.

Maloletno lice sa navršenih 14. godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14. godina prijavu iz stava 1 ovog člana podnosi njegov zakonski zastupnik.

Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima.

Član 5.

Odluku o prijemu u članstvo donosi skupština na predlog predsednika udruženja kome je podneta prijava za članstvo, i bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi većina članova skupštine.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Član koji istupa iz članstva dužan je da izmiri preuzete finansijske obaveze prema udruženju kao i zadatke koje je preuzeo kao član udruženja.

Članstvo u udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statute ili narušavanja ugleda udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi skupština, na obrazložen predlog predsednika udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva.

Član 7.

Skupština udruženja razmatra prispele prijave za članstvo i donosi odluku najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Podnosilac prijave biće po redosledu prijema, bez odlaganja pismeno obavešten o odluci    skupštine.

Prava i obaveze članova

Član 8.

Član ima pravo da:

 • Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju cilјeva udruženja.
 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na skupštini, kao i preko organa udruženja.
 • Bira i bude biran u organe udruženja.
 • Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima udruženja.

Maloletni član udruženja ima prava iz tač.1 i 4 stava 1 ovog člana. Maloletni član sa navršenih 14. godina može prisustvovati sednici skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

Član je dužan da:

 • Aktivno doprinosi ostvarivanju cilјeva udruženja.
 • Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima udruženja.
 • Plaća članarinu.
 • Obavlјa druge poslove koje mu poveri udruženje.

Organi

Član 9.

Organi udruženja su:

 1. Skupština
 2. Zastupnik (predsednik) udruženja

1. Skupština

Član 10.

Skupštinu udruženja čine svi njegovi članovi.

Član 11.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada.
 2. Usvaja statut, kao i izmene i dopune statuta.
 3. Usvaja druge opšte akte udruženja.
 4. Bira i razrešava predsednika udruženja.
 5. Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj predsednika udruženja.
 6. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj.
 7. Stara se i odlučuje o imovini i sredstvima udruženja.
 8. Donosi programe i planove rada udruženja kao i druge opšte akte u skladu sa ovim statutom i propisima koji su od značaja za rad udruženja.
 9. Donosi odluke o vrsti i izgledu priznanja koje dodelјuje udruženje i utvrđuje
  kriterijume kojima se rukovodi pri dodelјivanju posebnih priznanja.

10.  Odlučuje o plaćanju članarine kao i o visini članarine.

11.  Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.

12.  Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlјi i inostranstvu.

13.  Vrši  druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima udruženja.

Član 12.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Izvršnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva u kojoj će biti navedena pitanja čije se razmatranje predlaže.

Član 13.

Sednicu skupštine saziva predsednik udruženja, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. sednicom predsedava predsednik skupštine.

Član 14.

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama statuta prestanku rada udruženja potrebna je dvotrećinska većina pristunih članova.

Predsednik skupštine

Član 15.

Skupština ima predsednika

Predsednik skupštine udruženja

 1. Predsedava sednicama skupštine.
 2. Organizuje i rukovodi sednice skupštine udruženja.
 3. Kontroliše finansijsko poslovanje udruženja.
 4. Obavlјa i druge poslove koje mu poveri skupština.

Član 16.

Predsednik skupštine ima pravo i dužnost da kontroliše poslovanje udruženja, a naročito:

 • Namensko i racionalno korišćenje sredstava udruženja.
 • Materijalno i finansijsko poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i
  finansijskim planom udruženja.

Predsednik skupštine o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava predsednika udruženja.

Član 17.

Predsednika skupštine bira skupština.

Predsednik skupštine bira se na period od 4. godine i može se ponovo birati na tu funkciju, bez ograničenja broja mandata.

Za svoj rad predsednik odgovara skupštini.

II. Zastupnik – Predsednik udruženja

Član 18.

Predsednik udruženja je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju cilјeva, koji su utvrđeni ovim statutom i odlukama skupštine.

Predsednika udruženja bira i opoziva skupština.

Mandat predsednika udruženja traje četiri godine i može se ponovo birati na istu funkciju.

Predsednika udruženja bira skupština udruženja iz reda članova udruženja.

Član 19.

Predsednik udruženja:

 1. Rukovodi radom udruženja između dve sednice skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja cilјeva udruženja.
 2. Realizuje odluke skupštine.
 3. Organizuje redovno obavlјanje delatnosti udruženja.
 4. Poverava posebne poslove pojedinih članovima.
 5. Donosi finansijske odluke.
 6. Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi skupštini na usvajanje.
 7. Utvrđuje predloge za donošenje odluka iz nadležnosti skupštine.
 8. Utvrđuje predloge, programe i planove statuta i ostalih opštih akata udruženja.
 9. Utvrđuje predloge finansijskog plana i godišnjeg obračuna.

Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25 stav 2 Zakona o      udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženaj za taj postupak.

10.  Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi udruženja.

Član 20.

Predsednik udruženja predstavlјa i zastupa udruženje u  pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik udruženja podnosi izveštaj skupštini i obavlјa druge poslove koje mu poveri Skupština.

Član 21.

Predsednik udruženja, u skladu sa programskim zadacima, u cilјu efikasnijeg delovanja, može da obrazuje i povremena radna tela.

Aktom o obrazovanju radnih tela utvrđuje se njihov sastav, zadaci i način rada.

Zastupanje i predstavlјanje

Član 22.

Predsednik udruženja predstavlјaja i zastupaja udruženje – Organizacija za turizam, utostitelјstvo, manifestacije i festivale Srbije, i ima ovlašćenja finansijskog nalogodavca, bez ikakvih ograničenja.

Javnost rada

Član 23.

Rad udruženja je javan.

Predsednik udruženja se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem sopštenja za javnost ili na drugi primeren način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima udruženaj podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Organizovanje (stručnih) grupa

Član 24.

Članovi udruženja mogu se organizovati u (posebne stručne) grupe kao manje organizacione celine radi ostvarivanja zajedničkih (stručnih projekata).  Rad grupe vodi predsednik radne grupe koga biraju članovi grupe saglasno statutu i drugim opštim aktima udruženja.

Saradnja sa drugim organizacijama

Član 25.

Radi ostvarenja svojih cilјeva, udruženje uspostavlјa kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima, organizacijama kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima istog ili srodnog cilјnog opredelјenja, o čemu odluku donosi skupština.

Sredstva

Član 26.

Udruženje pribavlјa sredstva od članarine, dobrovolјnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, participacijom troškova od strane organizacija, preduzeća i drugih subjekata, doprinosa članova i na drugi zakonom dozvolјen način.

Udruženje može pribavlјati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite životne sredine, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikuplјenih tokom realizacije akcija za čišćenje životne sredine ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

Odluku o plaćanju, visini i načinu plaćanja članarine donosi Skupština.

Prestanak rada Udruženja

Član 27.

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke skupštine, kada prestanu razlozi za ostvarivanje njegovih cilјeva, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju prestanka rada imovina udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih cilјeva, a skupština udruženja će odlukom o prestanku odrediti kom nedobitnom pravnom licu se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Pečat

Član 28.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kome je u sredini ispisano:

Društvo Srpsko – Arapskog Prijatelјstva Beograd

Stupanje na snagu Statuta

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 29.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja na skupštini Udruženja a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

Statut je usvojen i objavlјen u Beogradu.

Dana 29.07.2015. godine